Voľby 2023

Kto má právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Ako môžete voliť
Voliť môžete na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname ste zapísaní, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia SR poštou, ak nemá trvalý pobyt na území SR, má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

Ako požiadať o voľbu poštou
V prípade, že máte záujem o voľbu poštou, môžete požiadať Ministerstvo vnútra SR o voľbu poštou elektronicky alebo v listinnej podobe. Viac sa dočítate TU.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do NR SR
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: zarecka@zahorskabystrica.sk.

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je nasledovná: zarecka@zahorskabystrica.sk.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Voľba poštou zo zahraničia