Daň za užívanie verejného priestranstva

Mgr. Dagmar Krajčírová, MBA
0901 795 498

Daň za UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Okrem komunikácií I. a II. triedy.

Upravuje Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – časť tretia Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a pozemných komunikácií III. a IV. triedy v rámci mestskej časti.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva nie sú predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti. Na území mestskej časti sú verejným priestranstvom najmä cesty, miestne komunikácie (ulice a námestia vrátane chodníkov, spojovacie cesty medzi domami a bytovými domami, mosty a pod.), verejná zeleň ( parky a sady, verejná zeleň , rekreačné lesy a pod.) a trhové miesta . V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo rozhoduje starosta mestskej časti (ďalej len „starosta“).

Z verejného priestranstva sa pre účely tohto nariadenia vylučuje na dobu od 1.1.2007 do 31.12.2012 Námestie Rodiny. O využívaní Námestia Rodiny v tomto období rozhoduje starosta.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného, informačného, reklamného a propagačného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, usporiadanie kultúrnych, športových, propagačných a prezentačných podujatí, usporiadanie pouličných aktivít, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.

Za užívanie verejného priestranstva sa považuje aj vykonávanie výkopových prác v telese pozemných komunikácií z dôvodu zriaďovania a vykonania plánovaných opráv a údržby podzemných vedení inžinierskych sietí všetkého druhu, povolenom príslušným cestným správnym orgánom podľa osobitných predpisov , užívanie ostatného verejného priestranstva povolenom miestnym úradom a užívanie verejného priestranstva z dôvodu vykonania výkopových prác v telese pozemných komunikácií a iného verejného priestranstva z dôvodu odstraňovania následkov havárie na inžinierskych sieťach všetkého druhu, pokiaľ si užívateľ nesplnil ohlasovaciu povinnosť .

Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť, pri tejto dani fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) za užívanie verejného priestranstva je výmera v m2 za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva alebo parkovacie miesto.

Sadzba dane:

Určuje ju obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

·        za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí (vrátane prevádzkových výkopov, zabezpečovacieho zariadenia pri padaní omietky a pod.), za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a za skládku materiálu každého druhu

na komunikáciách III. a IV. triedy a k nim priľahlých verejných priestranstvách 0,40 EUR.

·        za uloženie odpadu 2,- EUR

·        za užívanie verejného priestranstva na predaj tovaru

Ø  mimo trhoviska 0,50 EUR, alebo ročnú paušálnu sumu za 1 m2     70,- EUR a za každý ďalší m2 35,- EUR

Ø  na trhovisku 0,50 EUR, alebo za použitie trhového stola 4,- EUR denne, alebo ročne za zaujatie verejného priestranstva a použitie trhového stola 220,- EUR.

·         za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (napr. letná terasa, záhradné posedenie a pod.), predajných zariadení, stolov a pultov 0,15 EUR, prípadne ročnú paušálnu sumu :

Ø  do 3 m2                    150,- EUR,

Ø  od 3,01 – 4 m2           200,- EUR.

Ø  od 4,01 – 5 m2           250,- EUR,

Ø  od 5,01 – 6 m2           300,- EUR,

Ø  od 6,01 – 7 m2           350,- EUR,

Ø  za viac ako 7 m2     350,- EUR + 50,- EUR za každý ďalší začatý m2

·         za prechodné umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií

Ø   0,03 EUR za technicky neupravenú plochu bez inžinierskych sietí,

Ø   0,06 EUR za technicky upravenú plochu s inžinierskymi sieťami,

·         za prechodné umiestnenie jednotlivých zariadení ako sú kolotoče, hojdačky, strelnice a iné atrakcie 0,16 EUR.

·         za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (napríklad opustené vozidlo, vrak)

Ø   do 2 mesiacov 0,33 EUR,

Ø   od 2 mesiacov 0,66 EUR

·         za trvalé parkovanie vozidla na ambulantný predaj tovaru, alebo poskytovanie služieb

Ø   jedno parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo do 3,5 t – 4,-EUR

Ø   jedno parkovacie miesto pre nákladné motorové vozidlo nad 3,5 t – 12,- EUR.[i]  Dôvodu odstraňovania následkov havárií na pozemných inžinierskych sieťach všetkého druhu, pokiaľ si užívateľ nesplnil ohlasovaciu povinnosť, alebo za stavebné a rekonštrukčné práce na inžinierskych sieťach (vrátane prevádzkových výkopov), pokiaľ užívateľ nedodržal dobu ukončenia prác v termíne stanovenom rozhodnutím starostu o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie, alebo povolením miestneho úradu na miestnych komunikáciách Ill. a IV. triedy a ostatných verejných priestranstvách 8,- EUR.

·         za umiestnenie informačného , reklamného a propagačného zariadenia: 0,40 EUR alebo ročnú paušálnu sumu za 1 m2 100,- EUR a 35,- za každý ďalší m2.

·         za umiestnenie reklamy, alebo oznamu právnickej, alebo fyzickej osoby (okrem oznámenia o úmrtí) :

– na informačnej tabuli MČ Bratislava – Záhorská Bystrica

Ø   za formát veľkosti A 4  – 0,60 EUR / deň

Ø   za formát veľkosti A3 – 1,20 EUR/ deň

Ø   za formát veľkosti A2 – 2,40 EUR/ deň

Ø   za formát veľkosti A1   –           4,80      EUR     / deň

Ø   za formát veľkosti AO –            9,60      EUR     / deň

Ø   na webovej stránke MČ Bratislava – Záhorská Bystrica – 36 EUR / rok

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia od vzniku daňovej povinnosti.

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

Zánik Daňovej povinnosti

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva je:

·        užívanie verejného priestranstva na akciu alebo podujatie, ktorej organizátorom alebo spoluorganizátorom je mestská časť, jej príspevková alebo rozpočtová organizácia,

·        užívanie verejného priestranstva na akciu alebo podujatie, ktoré sa využívajú na nekomerčné účely (napr. športové, benefičné akcie, charitatívne, cirkevné, sociálne, vzdelávacie podujatia a pod.).

·        užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska pre osoby s trvalým bydliskom v mestskej časti, ktoré sú držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ZŤP-S) a za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve občana, ktorý   sa stará o rodinného príslušníka, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a má trvalé bydlisko v mestskej časti spolu so žiadateľom, s ktorým žije v spoločnej domácnosti.

Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva podľa ods. 15 predloží daňovník správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti.

Ďalšie podrobné informácie a povinnosti nájdete v platnom

VZN MČ BA Záhorská Bystrica 2/2013 §4

VZN MČ BA Záhorská Bystrica 2/2014

Legislatíva

–        VZN 2/2013 Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica o miestnych daniach a poplatkov

–        VZN 2/2014 Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území MČ BA – ZB a Trhový poriadok

–        Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

 

Tlačivá

Ziadost-o-zvlastne-uzivanie-MK-III-a-IV-zaujatie-verejneho-priestranstva

Ziadost-zaujatie-prieranstva-terasy

Dizajn manuál exteriérových terás