Daň za užívanie verejného priestranstva

Mgr. Dagmar Krajčírová, MBA
0901 795 498

Daň za UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Okrem komunikácií I. a II. triedy.

Upravuje Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – časť tretia Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a pozemných komunikácií III. a IV. triedy v rámci mestskej časti.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva nie sú predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti. Na území mestskej časti sú verejným priestranstvom najmä cesty, miestne komunikácie (ulice a námestia vrátane chodníkov, spojovacie cesty medzi domami a bytovými domami, mosty a pod.), verejná zeleň ( parky a sady, verejná zeleň , rekreačné lesy a pod.) a trhové miesta . V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo rozhoduje starosta mestskej časti (ďalej len „starosta“).

Z verejného priestranstva sa pre účely tohto nariadenia vylučuje na dobu od 1.1.2007 do 31.12.2012 Námestie Rodiny. O využívaní Námestia Rodiny v tomto období rozhoduje starosta.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného, informačného, reklamného a propagačného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, usporiadanie kultúrnych, športových, propagačných a prezentačných podujatí, usporiadanie pouličných aktivít, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.

Za užívanie verejného priestranstva sa považuje aj vykonávanie výkopových prác v telese pozemných komunikácií z dôvodu zriaďovania a vykonania plánovaných opráv a údržby podzemných vedení inžinierskych sietí všetkého druhu, povolenom príslušným cestným správnym orgánom podľa osobitných predpisov , užívanie ostatného verejného priestranstva povolenom miestnym úradom a užívanie verejného priestranstva z dôvodu vykonania výkopových prác v telese pozemných komunikácií a iného verejného priestranstva z dôvodu odstraňovania následkov havárie na inžinierskych sieťach všetkého druhu, pokiaľ si užívateľ nesplnil ohlasovaciu povinnosť .

Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť, pri tejto dani fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) za užívanie verejného priestranstva je výmera v m2 za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva alebo parkovacie miesto.

Sadzba dane:

Daň za užívanie verejného priestranstva, okrem komunikácií I. a II. triedy

 • za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí (vrátane prevádzkových výkopov, zabezpečovacieho zariadenia pri padaní omietky a pod.), umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia a vyhradenia verejného priestranstva  za účelom zriadenia staveniska za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a za skládku materiálu každého druhu  na komunikáciách III. a IV. triedy a k nim priľahlých verejných priestranstvách,

a1) do 30 dní vrátane                                                                                 1,50 EUR

a2) od 31. dňa                                                                                             2,50 EUR    

 • za výkopové práce, vykonávané v telese pozemnej komunikácie a ostatnom verejnom priestranstve z dôvodu  odstraňovania následkov havárií na pozemných inžinierskych  sieťach všetkého druhu, pokiaľ si užívateľ nesplnil  ohlasovaciu povinnosť, alebo za stavebné a rekonštrukčné  práce na inžinierskych sieťach (vrátane prevádzkových  výkopov),

b1) do 30 dní vrátane                                                                                 3,00   EUR

     b2) od 31. dňa                                                                                             6,00 EUR         

 • umiestnenie skládky, uloženie odpadu, kontajnera na použité šatstvo, obuv a hračky       2,00 EUR  
 •  za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, ktorým je zariadenie na ambulantný predaj (napríklad.: ovocie, zelenina, kvety, jedlá a nápoje na priamu konzumáciu, hračky, domáce potreby, odevy a iné:

d1)  na trhovisku                                                                                       3,00  EUR

d2)  mimo trhoviska                                                                                  2,00  EUR

d3)  použitie trhového stola                                                                    20,00  EUR     

d4)  na Námestí Rodiny do 10 m2                                                           30,00 EUR

d5)  na Námestí Rodiny od 10 m2 za každý začatý m2                                  5,00 EUR        

 • za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, ktorým je zariadenie na ambulantný predaj (napríklad.: literatúra, drobné umelecké a remeselné výrobky či predmety, a iné a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (brúsenie nožníc, nožov a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčová služba, čistenie peria):

e1)  na trhovisku                                                                                     1,50  EUR

e2)  mimo trhoviska                                                                                1,00  EUR

e3)  použitie trhového stola                                                                   10,00  EUR    

e4)  na Námestí Rodiny do 10 m2                                                          15,00 EUR

e5)  na Námestí Rodiny od 10 m2 za každý začatý m2                                  3,00 EUR

     

 • ceny energie:

f1) stánok s gastro/občerstvenie (elektrický gril, varič, platne)                    40 EUR/deň

f2) stánok s potravinami, cukrová vata, víno (chladničky, iné zariadenia)   15 EUR/deň

f3) stánok ostatné (osvetlenie)                                                                      10 EUR/deň

 • za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je vonkajšie sedenie (napr. letná terasa, záhradné posedenie a pod.) patriace prevádzke na verejnom priestranstve vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Záhorská Bystrica, podľa dizajn manuálu, v prílohe č. 2 tohto nariadenia:

g1)   na chodníku a komunikácii                                                           0,40 EUR

g2)   Námestie Rodiny                                                                           0,30 EUR

g3)   na inom verejnom priestranstve na území mč                              0,40 EUR

g4)    počas celého obdobia mesiacov november – marec je paušálny poplatok  vo výške  30 EUR/za celé obdobie

 

 • za zariadenie cirkusu, lunaparku, kolotočov, artistických produkcií a varietných predstavení   0,50 EUR + 500,-EUR energie (ak nie je uvedené inak)
 • za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (napríklad opustené vozidlo, vrak)    15,00 EUR 
 • za umiestnenie jedného informačného, propagačného a reklamného zariadenia  10,00 EUR
 • umiestnenie zariadenia a vyhradenia verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosnej techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity 13,00 EUR
 • umiestnenie zariadenia na účelom uskutočnenia registrovanej voľnej pouličnej aktivity (predvolebné kampane, ……)       100,00 EUR /deň

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia od vzniku daňovej povinnosti.

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

Zánik Daňovej povinnosti

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva je:

·        užívanie verejného priestranstva na akciu alebo podujatie, ktorej organizátorom alebo spoluorganizátorom je mestská časť, jej príspevková alebo rozpočtová organizácia,

·        užívanie verejného priestranstva na akciu alebo podujatie, ktoré sa využívajú na nekomerčné účely (napr. športové, benefičné akcie, charitatívne, cirkevné, sociálne, vzdelávacie podujatia a pod.).

·        užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska pre osoby s trvalým bydliskom v mestskej časti, ktoré sú držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ZŤP-S) a za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve občana, ktorý   sa stará o rodinného príslušníka, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a má trvalé bydlisko v mestskej časti spolu so žiadateľom, s ktorým žije v spoločnej domácnosti.

Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva podľa ods. 15 predloží daňovník správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti.

Ďalšie podrobné informácie a povinnosti nájdete v platnom

VZN MČ BA Záhorská Bystrica 6/2023 §4

 

Legislatíva

–        VZN 6/2023 Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica o miestnych daniach a poplatkov

–        VZN 2/2014 Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území MČ BA – ZB a Trhový poriadok

–        Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

 

Tlačivá

Ziadost-o-zvlastne-uzivanie-MK-III-a-IV-zaujatie-verejneho-priestranstva

Ziadost o zaujatie priestranstva terasy

Dizajn manuál exteriérových terás