Novoročný rozhovor so starostom Jozefom Krúpom

Novoročný rozhovor so starostom Jozefom Krúpom

Vstúpili sme do nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako ten predchádzajúci. S nádejou, že pandémia pominie a my sa opäť všetci stretneme. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Každopádne nás mal určite veľa naučiť a je len na nás, čo si z neho zoberieme.

Prinášame vám rozhovor so starostom Záhorskej Bystrice Jozefom Krúpom, v ktorom sme sa ho spýtali na zhodnotenie uplynulého roka, ako aj plány do toho nového.

Ako hodnotíte rok 2020 v Záhorskej Bystrici?

Napriek pandémii koronavírusu, ktorá ovplyvnila život azda každého z nás, hodnotím uplynulý rok z hľadiska našej mestskej časti dobre. Je síce pravdou, že po stránke spoločenských kontaktov, školskej dochádzky, kultúrnych či športových podujatí bol častokrát až smutný, ale darilo sa hlavne v oblasti investícií. Podarilo sa nám, okrem iného, zrealizovať dve rozhodujúce veci, ktoré sme mali naplánované – rekonštrukciu škôlky a revitalizáciu školského areálu. A tomu som nesmierne rád.

Aké ďalšie hlavné priority sa podarilo urobiť?

Keby som mal urobiť sumár hlavných aktivít, ktoré sme v uplynulom roku dokončili, asi by to boli tieto:

1.Otvorili sme zrekonštruovanú  materskú škôlku, ktorá dostala aj európsku cenu Stavba roka 2019 vo Varšave v kategórii rekonštrukcie verejných budov.

2.Dokončili sme areál základnej školy, ktorý slávnostne otvoril  náš úspešný bežec Ján Volko. Je tu nová tartanová  dráha v dĺžke 200  metrov, basketbalové ihrisko, crosfitové ihrisko, dopravné ihrisko, detské ihrisko, nová trávnatá plocha, pribudlo aj osvetlenie, lavičky a studňa na polievanie.

3.Rekonštrukciou prešlo detské ihrisko pri miestnom úrade, sú tu nové dopadové plochy a hracie prvky.

4.Pokračovali sme na obnove ciest a chodníkov v úsekoch: Bratislavská od kruhového objazdu popri Markíze až po Hodonínsku ulicu, 1. etapa cesty na Podkerepušky, časť Donskej ulice, koniec ulice Pavla Blaha po prečerpávaciu stanicu BVS, opravili sme prepadnutú časť cesty na kruhovom objazde na ceste Pri Vápenickom potoku, opravili sme chodníky Na Gbelskej ulici a na Hargašovej ulici pred školou.

5.Podpísali sme Memorandum medzi BSK, Magistrátom hlavného mesta a Záhorskou Bystricou o využití SOU energetického – tzv. elektrovodu, na základe čoho prejde jeho najväčšia časť do správy mestskej časti.

6.Urobili sme vodorovné značenia prechodov, aj v lokalite Pod Vŕškami.

7.Venovali sme sa aj zeleni a kvetinovej výzdobe. Konkrétne sme vysadili kvety v parku pred Rezidenciou na Bratislavskej ceste, okrasnú výsadbu sme zrealizovali aj na Hargašovej ulici a na Námestí rodiny.

 

Čo sa v uplynulom roku naopak nepodarilo? 

Pôvodne sme plánovali venovať viac pozornosti bezpečnosti v našej mestskej časti. Kvôli pandémii však došlo k výpadku v rozpočte. Preto sa nepodarilo osadiť svetelné radary, ktoré mali upozorňovať na prekročenie rýchlosti na Bratislavskej ulici a na ceste Pri Vápenickom potoku. Nepodarilo zrealizovať projekt inštalácie kamerového systému. Verím, že oba projekty zrealizujeme v tomto roku.

Ako ste sa na úrade vysporiadali s krízovými situáciami, v súvislosti s pandémiou? 

Verím, že dobre. Dostali sme veľa reakcií od ľudí, väčšina bola pozitívna. Zabezpečili sme celoplošné testovanie obyvateľov a ako prvá mestská časť Bratislavy sme na jeseň otestovali žiakov a rodičov základnej školy, ktorú sme ako jediný v Bratislavskom kraji aj otvorili. Snažili sme sa, aby miestny úrad fungoval pre občanov bez výrazných obmedzení. V ťažkom roku sme sa rozhodli aj šetriť. Vzhľadom na predpokladaný pokles príjmov sme sa rozhodli znížiť mzdové výdavky. Všetci pracovníci úradu, vrátane mňa, mali od mája do augusta zníženú mzdu na 80 percent. Výnimkou bola ekoskupina, ktorá musela a musí plniť  v tomto období úlohy častokrát operatívne, aj nad rámec pracovného času.

Nezvažujete od nového roka zriadiť u nás v Záhorskej Bystrici antigénové odberné miesto?

Áno, plánujeme. Už máme dohodu so zdravotníckym zariadením, ktoré má na testovanie licenciu. V priebehu januára by malo byť testovacie miesto – MOM – k dispozícii pre obyvateľov Záhorskej Bystrice.

Aké sú plány na nasledujúci rok 2021 z pohľadu kultúry, sociálnych vecí, školstva, bezpečnosti či infraštruktúry?

Najväčšia investícia tohto roka je určená do  základnej školy. Viac ako 2 milióna eur pôjde na rozšírenie základnej školy, kde vznikne ďalších osem tried. Zároveň dôjde k rekonštrukcii, zväčšeniu a nadstavbe jedálne. Projekt budeme financovať z fondov Európskej únie. Ďalšie financie plánujeme investovať do  zdravotného strediska, kde obnovíme sociálne zariadenia a zväčší sa ambulancia zubného lekára. Rekonštrukciou prejdú sociálne zariadenia aj v budove knižnice. V tomto roku prejde zberný dvor do vlastníctva mestskej časti, aby viac slúžil potrebám obyvateľov. Vybudovať chceme aj nové zastávky MHD a prechody pre chodcov  na ulici pri Vápenickom potoku, pokračovať budeme aj v rekonštrukciách a opravách ciest a chodníkov. K najväčším patrí rekonštrukcia Pútnickej ulice, druhá etapa ulice na Podkerepuškach a ďalšia časť chodníka na Gbelskej ulici. Aj v tomto roku bude samozrejmosťou podpora našich hasičov, Klubu dôchodcov, ako aj športových klubov či kultúrnych a občianskych združení. 

 Aké sú najbližšie plány s využitím SOU energetického, tzv. elektrovodu?

V tomto roku plánujeme vypísať architektonickú súťaž. Výsledkom by malo byť architektonické riešenie výstavby nového školského areálu v priestoroch bývalého elektrovodu, známe budú aj náklady na jeho realizáciu. Následne začneme pripravovať projekty. Už tohtoročný rozpočet počíta s financovaním projektov nového školského areálu. Okrem základnej školy, materskej školy tu postupne plánujeme vybudovať aj ďalšie zariadenia či športoviská pre našich obyvateľov. Toto je však plán v horizonte 3 až 5 rokov.

Plánuje sa v Záhorskej Bystrici rozšírenie športovísk? 

 V zóne za futbalovým ihriskom, v časti pod Vŕškami, sme už kúpili pozemok v rozlohe cca 20 árov. V tomto roku tu plánujeme kúpiť ďalšiu časť zvyšných pozemkov. Postupne tu chceme vybudovať nové športovo-spoločenské centrum. Tento rok by sme chceli postaviť crosfitové, basketbalové, beachvolejbalové ihrisko a skatepark. Postupne by tu mal vzniknúť priestor nielen na šport, aj na kultúrne či spoločenské vyžitie. Nechcem však predbiehať, pretože aj na celý tento priestor chceme vypísať architektonickú súťaž.

Ako to vyzerá s novými cyklotrasami, ktoré by mali prepojiť Lamač ako aj Marianku?

Na cyklotrasu medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou máme hotový projekt a chceme ju vybudovať už v tomto roku. Sú na to určené financie vo výške 400 tisíc eur z fondov Európskej únie. Pokiaľ ide o cyklotrasu smerom do Lamača, tú pripravujeme v spolupráci s GIB (generálny investor Bratislavy).

Jednou z najčastejších otázok od obyvateľov je práve stav rozšírenia Hodonínskej cesty smerom na Lamač. V akom stave je tento projekt?

Magistrát hlavného mesta, ktorému táto cesta patrí, tu počíta s realizáciou štvorpruhu, s chodníkom a cyklotrasou. Magistrát však tento projekt chce realizovať v horizonte cca 5 rokov a viac. Dôvody sú nasledovné: magistrát má ambíciu prepojiť a zosúladiť tento úsek s širšími dopravnými prepojeniami na Devínsku Novú Ves a následné trasovanie na Rakúsko, s výstavbou kolektorov medzi diaľnicou D2 a Hodonínskou cestou a podobne. Mesto zároveň ráta s financovaním zo zdrojov EÚ, keďže tento projekt finančne presahuje možnosti mesta. Preto som navrhol, aby sa pristúpilo k realizácii dočasného riešenia, ktoré by pomohlo dopravnej situácii. S primátorom sme sa dohodli, že magistrát na existujúcej komunikácii vymení asfalt, pridá samostatný pruh pre autobus a cyklotrasu. V tomto roku sa dokončia na tento zámer projekty a predpokladám, že sa začne s realizáciou.

Aké sú plány s Richtárskym domom, ktorý je za Ľudovým domom?

Richtársky dom je pôvodný dom, nad Ľudovým domom, v ktorom sídli aj ZUŠ-ka a bývali tam v minulých rokoch viaceré podujatia spoločenské podujatia. Na obnovu Richtárskeho domu je spracovaný projekt a máme aj stavebné povolenie. Keďže ide o kultúrnu pamiatku rozpočet na jeho rekonštrukciu je vyšší ako na bežnú stavbu. Vzhľadom na dôležitejšie projekty, ktoré musí mestská časť  financovať, ako rozšírenie školy či opravy ciest atď. rekonštrukciu Richtárskeho domu posúvame na neskôr. V prípade, že bude možnosť čerpať na jeho obnovu prostriedky z EU určite ju využijeme.

Plánujú sa v n našom zdravotnom stredisku nejaké zmeny? Prípadne nové ambulancie?

Tento rok plánujeme zrekonštruovať toalety a pribudne ďalšia ambulancia zubného lekára. Pediatra sa nám zatiaľ nepodarilo zabezpečiť, ak by ste o nejakom dobrom vedeli, ktorý by chcel ordinovať v našej mestskej časti, dajte nám prosíme vedieť.

Aká je vaša osobná ambícia? Dávate si do nového roka nejaké výzvy alebo predsavzatia? 

Do nového roka mám viacero predsavzatí. V minulom roku som sa začal pripravovať na súťaže v triatlone. Pandémia coronavírusu ako aj zranená achilovka moje plány pribrzdili. Takže táto športová výzva prechádza do nového roku. Okrem toho by som chcel pokračovať v otužovaní. Rád by som si našiel viacej času na knihy. Taktiež by som sa rád zdokonaľoval v hre na gitaru, tak aby naše malé amatérske zoskupenie „Big strýci“ mohlo mať aj verejné vystúpenie.

Chceli by ste na záver Bystričanom niečo odkázať?

Všetci veríme, že nadchádzajúci rok bude lepší ako ten predošlý. Aj keď jeho začiatok z hľadiska epidemiologickej situácie zrejme nevyšiel podľa predstáv a my sa budeme musieť opäť obmedzovať, verím, že sa to postupne vyrieši. Je ťažké predpokladať, či sa veci vrátia úplne do starého normálu. Skôr asi nie a my si budeme musieť zvyknúť na nový spôsob života. Aj napriek tomu zostávam optimista a želám obyvateľom Záhorskej Bystrice úplne obyčajné veci, ktoré sa však v súčasnosti stali tými najcennejšími. Zostaňme všetci zdraví a majme možnosť opäť sa stretávať, osobne sa rozprávať a naplno si užívať spoločenský, kultúrny či športový život v Záhorskej Bystrici.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme úspešný štart do nového roka!