Návrh VZN MČ BA-ZB č. 1/2023

Návrh VZN MČ BA-ZB č. 1/2023

Návrh VZN č.1/2023, ktorým sa mení §4 ods.2 písm. a), b), c) a d), ods. 4 VZN č. 1/2019 v znení dodatkov, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v MČ BA – ZB