Návrh VZN č.1/2021

Návrh VZN č.1/2021

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za prepravnú službu poskytovanú mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica

Vyvesené dňa 18.1.2021

Návrh VZN č.1/2021