Mimoriadne upozornenie pre členov LPS

Mimoriadne upozornenie pre členov LPS

Vážení občania, členovia Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici, Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor začal v poslednej dobe rozposielať našim členom, vlastníkom podielov v Lesnom pozemkovom spoločenstve Oznámenia o začati konania o oprave ROEP č. C-xxx/19 ROEP Záhorská Bystrica, resp. Rozhodnutia v týchto konaniach. Okrem oznámení a rozhodnutí môže ísť i o iné listy týkajúce sa dodatočného konania o oprave našich podielov v ROEP – celkovo sa jedná o 143 konaní, o ktorých má Výbor vedomosť.

Ide o pokus podvodným spôsobom scudziť Vaše podiely v LPS v Záhorskej Bystrici.

Keďže lehota na odvolanie, resp. vyjadrenie je veľmi krátka, je v záujme vlastníkov urýchlene o tomto oznámení informovať Výbor Lesného pozemkového spoločenstva, či už prostredníctvom emailu lspszb@gmail.com, telefonicky na číslo 0907 864 788 alebo osobne v kancelárii LPS na Bratislavskej ulici 55A v stránkových dňoch. Spoločne môžeme podniknúť zákonné kroky, aby sa tomuto protiprávnemu konaniu zamedzilo.

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici