Referát pozemkov a prideľovania súpisných čísiel

Ing. Jaroslava Liďáková

tel.: 02/69 204 913, 0911 213 270

lidakova@zahorskabystrica.sk

 

Náplň pracovných činností referátu:

  • zabezpečuje agendu spojenú s evidenciou pozemkov a stavieb a prevodom nehnuteľnosti v správe MČ,
  • vydáva stanoviská k zmene druhu pozemkov, k vyňatiu pôdy z PPF,
  • zisťuje vlastnícke vzťahy k pozemkom a nehnuteľnostiam MČ,
  • zabezpečuje agendu určovania a potvrdzovania súpisných a orientačných čísel,
  • zabezpečuje agendu súvisiacu s pomenovaním ulíc a verejných priestranstiev
  • úzko spolupracuje s komisiou pozemkového a lesného hospodárstva.