Miestne zastupiteľstvo zo dňa 12.05.2020

Miestne zastupiteľstvo zo dňa 12.05.2020

Poslanci rokovali najmä o rozpočte a úsporných opatreniach

Úprava rozpočtu, dotácie pre občianske združenia, ale aj pomoc podnikateľom a úsporné opatrenia v súvislosti s COVID -19. To boli hlavné témy rokovania poslancov v Záhorskej Bystrici.

Poslanci schválili druhú zmenu rozpočtu, ktorá počíta s navýšením príjmov o 140-tisíc eur z dotácie vlády SR na revitalizáciu športového areálu v Základnej škole na Hargašovej ulici. Znížili výdaje o 10-tisíc eur na zimnú a letnú údržbu najmä z dôvodu slabej zimy.

Rozdelili dotácie pre športové kluby, občianske, kultúrne a spoločenské združenia. Z celkovej sumy dotácií 47 600 eur  ide najviac na  šport,  a to 35-tisíc eur.

Na minulom miestnom zastupiteľstve poslanci schválili vyčlenenie 30-tisíc eur z rezervného fondu pre potreby hygienických a bezpečnostných opatrení v súvislosti s COVID 19 .

Poslanci zobrali na vedomie  informáciu o úsporných opatreniach, ktoré prijal miestny úrad.  Od mája do konca augusta bude zamestnancom úradu a materskej a školy a školského klubu detí vyplácať  80 percent priemernej mzdy. Podobne aj dohodárom a zmluvným partnerom boli znížené pušálne úhrady o 20%. S niektorými zamestnancami došlo k dohode o prerušení pracovného pomeru na obdobie 4 mesiacov. Toto  opatrenie sa netýka pracovníkov EKO čaty, ktorí sa aj v tomto období starajú o čistotu v obci a starostlivosti o zeleň.  O 30 % sa znížia výdavky na kultúrne podujatia. Zastavia sa aj investičné akcie okrem tých, ktoré sú už rozbehnuté a na ktoré mestská časť dostala dotácie. Ide o dokončenie areálu školy, detských ihrísk  či verejných obstarávaní na projekty a dodávateľov  stavby rozšírenia základnej školy o 8 tried formou  nadstavby školskej jedálne. Celkové úspory by mali predstavovať čiastku prevyšujúcu 200-tisíc eur.

Poslanci súhlasili so znížením nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, od termínu vyhlásenia mimoriadnej situácie t.j. od 13.3.2020. Znižuje sa o 80% z mesačnej sumy nájmu pre podnikateľské subjekty, ktoré boli nariadením krízového štábu nútené svoje prevádzky úplne zatvoriť. O 40% z mesačnej sumy nájmu pre prevádzky, ktoré mohli čiastočne svoju podnikateľskú činnosť vykonávať napr. reštauračné zariadenia vydávajúce stravu v obmedzenom režime. Týka sa to najmä reštauračných zariadení, kaderníctva, kozmetiky… Nájmy budú znížené pre tých, ktorí podajú žiadosť a nemali ku dňu vyhlásenia mimoriadneho stavu podlžnosti voči mestskej časti. Podobne sa na tento rok znižuje o 50% suma za zaujatie verejného priestranstva za terasy na Námestí rodiny.

Poslanci tiež vyjadrili súhlas so zverením časti areálu SOU energetického do správy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. Ten by mal na základe dohôd BSK a magistrátu prejsť do vlastníctva hlavného mesta.