Zápisnice – KnOVPaŽP

Zápisnice – KnOVPaŽP

– kontroluje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie
– rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo – právnych veciach
– preskúmava a zaujíma stanoviská, týkajúce sa mestskej polície
– prostredníctvom veliteľa DHZ a riaditeľa MsP sa podieľa na spolupráci na úseku verejného poriadku a požiarnej ochrany
– vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania
– navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov mestskej časti
– podieľa sa na kontrole činnosti podnikov, podnikateľov a zariadení v mestskej časti z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia
– posudzuje a spracováva koncepciu ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok na území mestskej časti a sleduje jej realizáciu
– zameriava sa na kontrolu činnosti a.s. OLO.

Zloženie komisie 
predseda: Miloslav Sajan
členovia: JUDr. Peter Polák
Róbert Evjak
Miroslav Butkovič
Marián Krajčír
Ján Hasoň
Stanislav Vaňo
tajomník: Dominik Neradovič

Zápisnica

Dátum
Zápisnica z 15.06.2022

15.06.2022

Zápisnica z 21.06.2021 21.06.2021
Zápisnica z 05.10.2020 05.10.2020
Zápisnica z 22.06.2020 22.06.2020
Zápisnica z 16.12.2019 16.12.2019
Zápisnica z 9.9.2019 09.09.2019
Zápisnica z 27.5.2019 27.05.2019
Zápisnica z 1.4.2019 01.04.2019
Zápisnica z 4.2.2019 04.02.2019
Zápisnica z 21.5.2018 21.05.2018
Zápisnica z 19.3.2018 19.03.2018
Zápisnica z 5.2.2018 05.02.2018
Zápisnica z 15.1.2018 15.01.2018
Zápisnica z 13.3.2017 13.03.2017
Zápisnica z 13.2.2017 13.02.2017
Zápisnica z 16.1.2017 16.01.2017
Zápisnica z 19.12.2016 19.12.2016
Zápisnica z 21.11.2016 21.11.2016
Zápisnica z 26.9.2016 26.09.2016
Zápisnica z 22.8.2016 22.08.2016
Zápisnica z 20.6.2016 20.06.2016
Zápisnica z 16.5.2016 16.05.2016
Zápisnica z 18.4.2016 18.04.2016
Zápisnica z 14.3.2016 14.03.2016
Zápisnica z 15.2.2016 15.02.2016
Zápisnica z 18.1.2016 18.01.2016
staršie