Archív zápisníc – komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Archív zápisníc – komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

– kontroluje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie
– rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo – právnych veciach
– preskúmava a zaujíma stanoviská, týkajúce sa mestskej polície
– prostredníctvom veliteľa DHZ a riaditeľa MsP sa podieľa na spolupráci na úseku verejného poriadku a požiarnej ochrany
– vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania
– navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov mestskej časti
– podieľa sa na kontrole činnosti podnikov, podnikateľov a zariadení v mestskej časti z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia
– posudzuje a spracováva koncepciu ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok na území mestskej časti a sleduje jej realizáciu
– zameriava sa na kontrolu činnosti a.s. OLO.

Zloženie komisie
predseda: Miloslav Sajan
členovia: Ján Hasoň
JUDr. Peter Polák
Miroslav Butkovič
Marián Krajčír
Ing. Stanislav Vaňo
Robert Evjak
Zápisnica Dátum
Zápisnica z 11.12.2015 11.12.2015
Zápisnica z 19.10.2015 19.10.2015
Zápisnica z 28.9.2015 28.09.2015
Zápisnica z 31.8.2015 31.08.2015
Zápisnica z 17.6.2015 17.06.2015
Zápisnica z 20.4.2015 20.04.2015
Zápisnica z 25.2.2015 25.02.2015
Zápisnica z 9.2.2015 09.02.2015
Zápisnica z 25.6.2012 25.06.2012
Zápisnica z 4.6.2012 04.06.2012
Zápisnica z 14.5.2012 14.05.2012
Zápisnica z 26.3.2012 26.03.2012
Zápisnica z 27.2.2012 27.02.2012
Zápisnica z 23.1.2012 23.01.2012
Zápisnica z 11.5.2011 11.05.2011
Zápisnica z 23.3.2011 23.03.2011
Zápisnica z 9.2.2011 09.02.2011