Archív – komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

Archív – komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

– vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania
– zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu mestskej časti
– zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním
– vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov
– vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov
– zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
– vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov miestneho úradu a podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania
– zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti
– prerokováva návrhy majetkových účastí mestskej časti na podnikaní iných právnických a fyzických osôb
– vyjadruje a k návrhom na aukčný predaj podľa osobitných predpisov
– vyjadruje sa ku koncepčným návrhom rozvoja obchodu, spolupracuje a dáva podnety SIO
– kontroluje dodržiavanie VZN o trhovom poriadku v mestskej časti
– navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v mestskej časti
– posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov
– posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Správa o činnosti FK za rok 2015

Plán zasadnutí FK na 1. polrok 2016

Plán zasadnutí FK na 2. polrok 2016

Zloženie komisie
predseda: Ing. Ján Janata
členovia: Alena Marošová
Mgr. Henrieta Krajčírová
Ing. Miroslav Prokop
Ing. Pavel Juhás
Ing. Marián Šrámek
Ing. Ivan Bošňák
Zápisnica Dátum
Zápisnica z 14.12.2015 14.12.2015
Zápisnica z 25.11.2015 25.11.2015
Zápisnica z 21.9.2015 21.09.2015
Zápisnica z 10.9.2015 10.09.2015
Zápisnica z 23.6.2015 23.06.2015
Zápisnica KF z 15.6.2015KF 15.6.2015 Príloha 1

KF 15.6.2015 Príloha 2

15.06.2015
Zápisnica z 14.4.2015 14.04.2015
Zápisnica z 24.3.2015 24.03.2015
Zápisnica z 17.3.2015 17.03.2015
Zápisnica z 20.10.2014 20.10.2014
Zápisnica z 25.8.2014 25.08.2014
Zápisnica z 16.6.2014 16.06.2014
Zápisnica z 14.4.2014 14.04.2014
Zápisnica z 17.3.2014 17.03.2014
Zápisnica z 17.2.2014 17.02.2014
Zápisnica z 22.10.2013 22.10.2013
Zápisnica z 11.9.2013 11.09.2013
Zápisnica z 18.6.2013 18.06.2013
Zápisnica z 20.5.2013 20.05.2013
Zápisnica z 11.4.2013 11.04.2013
Zápisnica z 12.2.2013 12.02.2013
Zápisnica z 12.12.2012 12.12.2012
Zápisnica z 21.11.2012 21.11.2012
Zápisnica z 24.10.2012 24.10.2012
Zápisnica z 10.10.2012 10.10.2012
Zápisnica z 22.8.2012 22.08.2012
Zápisnica z 20. 8. 2012 20.08.2012
Zápisnica z 4.6.2012 04.06.2012
Zápisnica z 16. 4. 2012 16.04.2012
Zápisnica z 7. 3. 2012 07.03.2012
Zápisnica z 6.2.2012 06.02.2012
Zápisnica z 5. 12. 2011 05.12.2011
Zápisnica z 29.11.2011 29.11.2011
Zápisnica z 12.10.2011 12.10.2011
Zápisnica z 18. 8. 2011 18.08.2011
Zápisnica z 18.5.2011 18.05.2011
Zápisnica z 28.2.2011 28.02.2011
Zápisnica z 9.2.2011 09.02.2011