Kde platiť dane

Potrebujete podať priznanie dane z nehnuteľnosti, pozemku či bytu? Ste nový obyvateľ Záhorskej Bystrice a chcete sa prihlásiť na vývoz odpadu a bioodpadu? Všetky tieto náležitosti vybavíte na Oddelení miestnych daní a poplatkov na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy. Na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici sa vybavujú dane za psa a dane za užívanie verejného priestranstva.

Kontaktné údaje:
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, P. O. BOX 76, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava
Telefón: +421-2-5935 6900, +421-2-5935 6901, +421-2-5935 6954
Fax: +421-2-5935 6971
E-mail: dane@bratislava.sk

Na podanie daňového priznania z nehnuteľnosti, pozemku či bytu máte čas do 31. januára 2022.

Na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici vybavíte daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

Daň za psa
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
• V bytovom dome, kde má fyzická osoba trvalý pobyt – 20 eur/ročne.
• V bytovom dome, kde nemá fyzická osoba trvalý pobyt – 30 eur/ročne.
• V rodinnom dome, kde má fyzická osoba trvalý pobyt – 10 eur/ročne.
• V rodinnom dome, kde nemá fyzická osoba trvalý pobyt – 15 eur/ročne.
• Od dane je oslobodená osoba, ktorá má trvalý pobyt v bytovom alebo rodinnom dome, je osamelá a má viac ako 70 rokov, pričom toto oslobodenie sa vzťahuje na jedného psa.
• Pre osoby staršie ako 65 rokov, ktorá majú trvalý pobyt v bytovom alebo rodinnom dome a sú osamelé, platí poplatok 5 eur/ročne.

Priznanie k dani za psa – FO

Priznanie k dani za psa – PO

Daň za užívanie verejného priestranstva
Povinnosťou je nahlásiť osobitné užívanie verejného priestranstva a pozemných komunikácií III. a IV. triedy v rámci mestskej časti.

0,40 eur/m2
• za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí (vrátane prevádzkových výkopov, zabezpečovacieho zariadenia pri padaní omietky a pod.);
• za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a za skládku materiálu každého druhu na komunikáciách III. a IV. tiredy a k nim priľahlých verejných priestranstvách;

2 eur/m2
• za uloženie odpadu;

0,33 eur/m2 alebo 0,66eur/m2
• za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (napríklad opustené vozidlo, vrak);
• do dvoch mesiacov platí nižšia sadzba, nad 2 mesiace vyššia sadzba.

Daň zaujatie verejné priestranstvo – ambulantný predaj

Daň nevýherné hracie stroje

Daň predajné automaty

Daň za psa