Informácia o začatí správneho konania – výrub stromov

Informácia o začatí správneho konania – výrub stromov

Výrub stromov – parc.č. 2627/2 – záhrada,  v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia: 27.04.2020

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j.533/1799/2020/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Zuzana Gažová Schäfer, Havelkova 42, 841 03 Bratislava  a Viktor Gažo, Havelkova 42, 841 03 Bratislava, v zastúpení Jánom Danišom, Sadová 23, 900 31 Stupava o vydanie súhlasu na výrub 5 ks stromu na parc.č. 2627/2 – záhrada,  v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom je výstavba rod. domu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 05.05.2020 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.