Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín č.j. 737/2384/2021/HUB

Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín č.j. 737/2384/2021/HUB

Výrub stromov – parc.č. 84/3 – ostatná plocha, v k.ú. Karlova Ves

Dátum zverejnenia : 31.05.2021

Informácia o začatí správneho konania 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 737/2384/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,Námestie sv. Františka 8, 842 62  Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu parc.č. 84/3 – ostatná plocha,  v k.ú. Karlova Ves. Dôvodom je  zdravotný stav dreviny a nebezpečenstvo pre svoje okolie.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 07.06.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.