Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín č.j. 1354/3869/2021/HUB

Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín č.j. 1354/3869/2021/HUB

Výrub stromov – parc. E-KN č.298/3 – ostatná plocha,  293/2 – ostatná plocha v k.ú. Ružinov

Dátum zverejnenia : 05.10.2021

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 1354/3869/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 2 ks  drevín parc.č. E-KN č.298/3  – ostatná plocha, parc.č. 293/2 – ostatná plocha   v k.ú . Ružinov. Dôvodom je  rekonštrukcia Kladnianskej ulice, rozširovanie existujúcich vjazdov.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 12. 10. 2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.