Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín 1233/3721/2021/HUB

Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín 1233/3721/2021/HUB

Výrub stromov – parc. C-KN č.2878/65-ostatná plocha, 1834/1 – ostatná plocha, 1834/1 -zastavaná plocha a nádvorie, pozemok E-KN č. 3823 -orná pôda  v k.ú. Devínska Nová Ves

Dátum zverejnenia : 05.10.2021

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 1233/3721/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 8 ks stromov parc. C-KN č. 2878/65-ostatná plocha, 1834/1 – ostatná plocha, 1834/1 -zastavaná plocha a nádvorie, pozemok E-KN č. 3823 -orná pôda  v k.ú. Devínska Nová Ves. Dôvodom je  poškodenie drevín, narušenie stability a  nadmerné tienenie.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 12.10.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.