Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Výrub stromov – parc.č. 2494/1 – zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 23.02.2021

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 273/1135/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Kataríny Semešovej Pírovej, Donská 7484/25 841 06 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu parc.č. 2494/1  v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom je  ohrozenie osôb  pri silnom vetre.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 02.03.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.