Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Výrub stromov – parc.č. 2565/68 – ostatná plocha, 1428/29 –ostatná plocha, 317 –ostatná plocha,  85 – ostatná plocha v k.ú. Devínska Nová Ves

Dátum zverejnenia : 27.01.2021

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 81/170/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov parc.č. 2565/68 – ostatná plocha, 1428/29 –ostatná plocha, 317 –ostatná plocha,  85 – ostatná plocha v k.ú. Devínska Nová Ves. Dôvodom je  vážne poškodenie, narušenie stability a uschnutie drevín a ohrozenie zdravie, života a majetku.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 03.02.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.