Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Výrub stromov – parc.č.1429/3 – vodná plocha, 1429/4 –vodná plocha, 1429/1 – vodná plocha,   v k.ú. Devínska Nová Ves

Dátum zverejnenia : 27.01.2021

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 4/171/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 5 ks stromov parc.č.1429/3 – vodná plocha, 1429/4 –vodná plocha, 1429/1 – vodná plocha, v k.ú. Devínska Nová Ves. Dôvodom je  zlý zdravotný stav drevín, ich ťažké poškodenie a nebezpečenstvo pre ich okolie.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 03.02.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.