Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Výrub stromov – parc.č.4580/11 – ostatná plocha, 4685 – zastavaná plocha a nádvorie,4375/1 – ostatná plocha, 4449 – ostatná plocha, 4458 – zastavaná plocha a nádvorie,  v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia : 12.01.2021

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 10/45/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromov parc.č. 4580/11 – ostatná plocha, 4685 – zastavaná plocha a nádvorie,4375/1 – ostatná plocha, 4449 – ostatná plocha, 4458 – zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Petržalka. Dôvodom je  zdravotný stav drevín, ich ťažké poškodenie a nebezpečenstvo pre ich okolie.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 19.01.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.