Drobné stavby a pozemky

Ohlásenie drobnej stavby

tel.: 02/69 204 9130910 293 230

hubkova@zahorskabystrica.sk


Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú :

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky. stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.),
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 hĺbka 3 m ( napr. žumpa, pivnice),
 • stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva),
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

K ohláseniu je potrebné doložiť tieto doklady:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.),
 • jednoduchý situačný výkres (podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb
 • stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchý technický opis stavby,
 • vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu (pre prípojky stavieb a pozemkov),
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou; (t.j. osoby, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky
 • vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti (pri použití susedných nehnuteľností),
 • súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku
 • 10,- eur fyzické osoby (platba v pokladni alebo na účet MČ).
 • 30,- eur právnické osoby((platba v pokladni alebo na účet MČ).
 • 80,- eur za ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia  telekomunikačného zariadenia ((platba v pokladni alebo na účet MČ)

Súvisiace predpisy: § 57 a §139b zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

tlačivá:
ohlásenie drobnej stavby

Prehlásenie kvalifikovanej osoby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy a udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

K ohláseniu je potrebné je doložiť tieto doklady:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe ako vlastnícke,
 • súhlas nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi,
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca,
 • jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchý technický opis úprav,
 • pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne mesta a jej ochrannom pásme stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava
 • doklad o zaplatení správneho poplatku
 • 10,- eur fyzické osoby (platba v pokladni alebo na účet MČ).
 • 30,- eur právnické osoby((platba v pokladni alebo na účet MČ).

Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

tlačivá:

ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Pozemky

tlačivá:

žiadosť o prenájom pozemku

žiadosť o odkúpenie pozemku

žiadosť o stanovisko k vyňatiu pôdy z PPF

žiadosť o stanovisko k zmene druhu pozemku