Čo všetko potrebujete hlásiť na Miestny úrad?

Čo všetko potrebujete hlásiť na Miestny úrad?

Obyvatelia Záhorskej Bystrica občas váhajú, čo všetko treba na Miestny úrad (MÚ) nahlásiť a aké vysoké sú poplatky za vybrané úkony. Spísali sme preto prehľad najčastejších úkonov, ktoré je nutné nahlásiť  prostredníctvom podateľne MÚ. Všetko vybavíte aj jednoducho elektronicky.

Daň za psa

Povinnosťou každého majiteľa štvornohého miláčika je platiť v mieste (pobytu psa, kde sa najčastejšie zdržiava pes, kde je chovaný)  vášho pobytu daň za psa.

Psa vo vašej domácnosti je potrebné nahlásiť na Miestnom úrade prostredníctvom žiadosti na to určenej,  ktorá je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Záhorskej Bystrice v záložke občiansky servis/Dane a evidencie/Daň za psa. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, základom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká posledným dňom v mesiaca, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Tak, ako je potrebné nahlásiť psa, je potrebné ho i odhlásiť, inak vám stále plynie daňová povinnosť, alebo oznámiť akúkoľvek zmenu. Daňová povinnosť sa vzťahuje vždy na konkrétneho psíka. Napríklad: ak psík zomrel a vy si zabezpečíte nového, je potrebné túto zmenu ohlásiť miestnemu úradu, pretože každý psík má pridelené svoje osobitné číslo (čip)/meno/rasu a pod.

Sadzba sa udáva podľa platného Všeobecného záväzného nariadenia 2/2013, ktoré určuje tieto sadzby dane za psa:

 • v bytovom dome, kde má fyzická osoba trvalý pobyt – 20 eur/ročne;
 • v bytovom dome, kde nemá fyzická osoba trvalý pobyt – 30 eur/ročne;
 • v rodinnom dome, kde má fyzická osoba trvalý pobyt – 10 eur/ročne;
 • v rodinnom dome, kde nemá fyzická osoba trvalý pobyt – 15 eur/ročne;
 • od dane je oslobodená osoba, ktorá má trvalý pobyt v bytovom alebo rodinnom dome, je osamelá a má viac ako 70 rokov, pričom toto oslobodenie sa vzťahuje na jedného psa;
 • pre osoby staršie ako 65 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v bytovom alebo rodinnom dome a sú osamelé, platí poplatok 5 eur/ročne;
 • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú oslobodené z platenia dane za psa, rovnako sa neplatí za psa so špeciálnym výcvikom pre nevidomé osoby, za psa v útulku zvierat, psa chovaného na vedecké, výskumné a záchranárske účely.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Povinnosťou, ktorú mnohí opomínajú, je nahlásenie osobitného užívania verejného priestranstva a pozemných komunikácií III. a IV. triedy v rámci mestskej časti. Stretávame sa s tým, že obyvatelia  často ani netušia, že za pristavenie kontajnera na cestu pred domov treba platiť daň za užívanie verejného priestranstva.

Sadzba dane sa určuje za každý začatý meter štvorcový a platí:

0,40 eur/m2

 • za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí (vrátane prevádzkových výkopov, zabezpečovacieho zariadenia pri padaní omietky a pod.);
 • za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a za skládku materiálu každého druhu na komunikáciách III. a IV. triedy a k nim priľahlých verejných priestranstvách;

2 eur/m2

 • za uloženie odpadu;

0,33 eur/m2 alebo 0,66eur/m2

 • za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (napríklad opustené vozidlo, vrak);
 • do dvoch mesiacov platí nižšia sadzba, nad 2 mesiace vyššia sadzba.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa platí aj v prípade umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, za prechodné umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií, kolotočov, strelnice či hojdačiek, za trvalé parkovanie vozidla na ambulantný predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, za umiestnenie reklamy či informačného, reklamného a propagačného zariadenia.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Všetky tlačivá ako i kontakt sú k dispozícii na webovej stránke miestneho úradu ZB v časti Občiansky servis/Dane a evidencie/daň za užívanie verejného priestranstva.

Pozor! 

Inak je to pri dani za nehnuteľnosť či pozemok a pri nahlásení/zmene či odhlásení  odpadu a bioodpadu.

Obyvatelia Záhorskej Bystrice sa často mýlia a zasielajú priznanie k dani z nehnuteľnosti, pozemku či bytu a tiež prihlásenie na vývoz odpadu/bioodpadu na Miestny úrad v Záhorskej Bystrici. Tieto záležitosti má vo svojej správe Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. V takých prípadoch je potrebné kontaktovať Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55, prostredníctvom mailu dane@bratislava.sk alebo na telefónnom čísle 02 5935 6900.