Kategória: Úradná tabuľa

Informácia o začatí správneho konania
Článok

Informácia o začatí správneho konania

Výrub stromov – parc.č. 2665/70 – záhrada, 2665/100- záhrada, 2665/61 – ostatná plocha, 2665/71 – záhrada, 2665/72 – záhrada, 2665/75 – záhrada, 2665/74 – záhrada  v k.ú. Záhorská Bystrica Dátum zverejnenia : 24.02.2020 Informácia o začatí správneho konania Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č....

Informácia o začatí správneho konania
Článok

Informácia o začatí správneho konania

Výrub stromov – parc.č. 3592/1 – záhrada,  v k.ú. Záhorská Bystrica Dátum zverejnenia : 06.02.2020 Informácia o začatí správneho konania Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967...