Bratislavská regionálna dotačná schéma

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Po minulom roku, kedy bola Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) kvôli situácii spôsobenej pandémiou pozastavená, je opäť možné podávať projekty a žiadať o podporu. Otvorená je v štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a ochrana životného prostredia a rozvoja vidieka.

Na projekty z oblasti kultúry je vyčlenených 345 000 eur.  Výzva je otvorená pre oblasti ako sú tvorba a prezentácia diela, výskum a odborná reflexia a ochrana hmotného kultúrneho dedičstva.
Na podporu mládeže podporí župa projekty celkovou sumou 51 750 eur. Cieľom výzvy je neformálne vzdelávanie mládeže ako aj aktívne využívanie voľného času a skvalitnenie života mládeže na území BSK.
Sumu 293 250 eur získajú projekty zamerané na podporu športu. Zámerom je zvýšenie záujmu mládeže o šport. Prioritou BSK je predovšetkým podpora pohybových aktivít mládeže do 23 rokov. Podpora je určená pre všetkých oprávnených žiadateľov pôsobiacich v BSK, ktorí aktívne vykonávajú a organizujú pravidelné pohybové aktivity  a  športové akcie, vrátane akcií pre zdravotne postihnutých športovcov.
Na ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka je alokovaných 345 000 eur. Zameraná je na tri oblasti podpory.
Prvou z nich je životné prostredie a verejná infraštruktúra, v rámci ktorej sú definované opatrenia na rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení v mestách a obciach v rámci BSK, ako aj drobné prvky verejnej infraštruktúry.
Druhou oblasťou je turizmus, kde budú podporené aktivity rozvíjajúce cykloturistickú infraštruktúru a infraštruktúru vodného turizmu.
Tretím okruhom je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta sa zameriava na podporu realizácie prírodných záhrad v areáloch škôl za účelom podpory environmentálnej výchovy na školách, ako aj v zmysle podpory biodiverzity v sídelnom prostredí.
Uzávierka podávania žiadostí je 15. januára, s výnimkou oblasti ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka, kde je uzávierka 31. januára.
Doručené žiadosti o poskytnutie dotácie budú najskôr formálne posúdené a následne posudzované odbornou hodnotiacou komisiou.
O výsledných projektoch, ktoré dostanú pre rok 2021 podporu z BRDS, rozhodnú župní poslanci.

Všetky žiadosti je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Podrobnejšie  informácie k výzvam, podpore projektov, či procesu podávania žiadosti nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/brds/

zdroj: bratislavskykraj.sk