Aktualizácia opatrení v zmysle zasadnutia krízového štábu MČ ku dňu 17.9.2020

Aktualizácia opatrení v zmysle zasadnutia krízového štábu MČ ku dňu 17.9.2020

AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ KU DŇU 17.09.2020, ZMYSLE ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MČ BA -ZB

MIESTNY ÚRAD

Stánkové hodiny miestneho úradu sú, tak ako boli stanovené pred vypuknutím pandémie COVID -19.

Podateľňa
Pondelok   8.00-12.00   13.00-16.30
Utorok       8.00-12.00   13.00-14.30
Streda       8.00-12.00   13.00-16.30
Štvrtok      8.00-12.00    13.00-15.00
Piatok       8.00-13.00 

Stránkové hodiny
Pondelok  8.00-12.00   13.00-17.00
Streda      8.00-12.00   13.00-17.00
Piatok      8.00-13.00

Vstup do budovy je možný len v obmedzenom počte. Návšteva miestneho úradu je možná len s použitím ochranného rúška  a s použitím dezinfekcie na ruky.

 ŠKOLSTVO

Základná škola s materskou školou

Školské a predškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Záhorská Bystrica sú opäť otvorené. Pri svojej prevádzke uplatňujú nariadenia RÚVZ a Ministerstva školstva. Do každej triedy sú umiestnené dezinfekčné prostriedky na ruky. Deti na druhom stupni majú povinnosť nosiť ochranné rúško do konca septembra.

Hodina telesnej výchovy pre školu bude zatiaľ naďalej fungovať mimo telocvične, vonku v areáli školy s termínom do 30.9.2020.

V termíne od 21.9.2020 bude opäť otvorený ranný školský klub /ŠKD/ v rámci tried v čase od 7:00h. Večerný školský klub /ŠKD/, bude otvorený v čase do 17:30h. Deti nebudú miešané s inými deťmi, ale pôjdu podľa zaradenia stupňa do svojej triedy.

Školské poobedné krúžky sa otvoria od 1.10.2020. V prípade, že by do tohto dátumu prišlo nové nariadenie z RÚVZ ohľadom krúžkov budeme o tom včas informovať.

Krúžky a iné voľnočasové aktivity,  ktoré sa prevádzkujú v škole vrátane ZUŠ sa otvárajú pre deti od 21.9.2020 za podmienky dodržiavania nariadení z RÚVZ a Ministerstva školstva SR.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

 Iné aktivity v areáli školy

Viacúčelová športová hala bude od 21.9. 2020 opäť otvorená na mimoškolské krúžky, avšak v obmedzenom počte (max.50 ľudí).

Vstup do priestorov viacúčelovej športovej haly je možný len s čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Potvrdenie o bezinekčnosti odovzdá zákonný zástupca zodpovednej osobe za daný krúžok.

 KULTÚRA A ŠPORT

Kultúra

Všetky plánované kultúrne podujatia predbežne do konca roka rušia. Výnimkou sú exteriérové podujatia /napr. Privítanie adventu…/ .

Ihriská

Ihriská v pôsobnosti mestskej časti sú pre verejnosť otvorené. Odporúčame dodržiavať nariadenia RÚVZ.

Knižnica a Ľudový dom

Knižnica aj Ľudový dom je opäť otvorený pre verejnosť.