Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22.12.2020

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22.12.2020

   P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  22. decembra 2020 o 13:00 hod.  v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa bod.č. 1.
 2. Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 2.
 3. Návrh na schválenie rozpočtu MČ B – ZB na rok 2021 a prognóza na roky 2022 – 2023 a odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 3.
 4. Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, na rok 2020 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Kaliariková bod č. 4.
 5. Návrh na schválenie odkúpenia súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí a vysporiadania investícií do prevádzky zberného dvora na parc.č. 853/14, k.ú. Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 5.
 6. Návrh na vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve LPS Záhorská Bystrica pod komunikáciami formou prenájmu – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 6.
 7. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Zdravotného strediska pre žiadateľa záchranná služba EVENT MEDICAL SOLUTIONS s.r.o., ako prípad osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 7.
 8. Návrh na schválenie Dodatku č.2/2020 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.1 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 8
 9. Preskúmanie Územného plánu zóny Záhorská Bystrica-Krče – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 9.
 10. Návrh na pomenovanie nových ulíc v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 10.
  11. Správa č.01/11/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, v súlade s ustanovením § 18d) ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov a odpredajov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2019 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz bod č. 11.
  12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na  I. polrok 2021,  zverejnený na pripomienkovanie v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz bod č. 12
  13. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz bod č. 13.
  14. Návrh na odmeny pre poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ BA – ZB, členov komisií a  obyvateľov za aktívnu spoluprácu s mestskou časťou za rok 2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude dodaný na rokovanie MZ)
  15. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 15.
  16. Návrh na schválenie časového harmonogramu činnosti MZ rok 2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 16.
  17. Rôzne